องค์ประกอบของคำขวัญ

 

 

องค์ประกอบของคำขวัญประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ ๆ  ดังนี้

1. จุดมุ่งหมายของการแต่ง  เนื่องจากคำขวัญของแต่ละหน่วยงานหรือกิจกรรมจะมุ่งหมายที่แตกต่างกัน  เช่น 

คำขวัญวันเด็ก 

ต้องการส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีต่าง ๆ  ดังจะเป็นได้จากคำขวัญวันเด็กของนายกแต่ละท่าน 

ตัวอย่าง

“เด็กดีเปรศรีแก่ชาติ   เด็กฉาดชาติเจริญ”  

รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม”

คำขวัญประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด

ตัวอย่าง

คำขวัญ จังหวัดเชียงใหม่

"ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา งามล้ำค่านครพิงค์"

คำขวัญ จังหวัดตาก

"ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม"

คำขวัญประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับหรือสะท้อนมุมมองของหน่วยงานที่มีต่อสังคม

ตัวอย่าง

 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

"ช่วยราษฎร์ เสริมรัฐ ยืนหยัด ยุติธรรม"

คำขวัญการรณรงค์ต่าง ๆ 

ต้องการรณรงค์ให้ผู้คนในสังคมตระหนักถึงเรื่องราวนั้น ๆ

ตัวอย่าง

รณรงค์การงดสูบบุหรี่

ตายผ่อนส่งด้วยบุหรี่ สิ้นศักดิ์ศรีสตรีไทย

********************************************************************

2. ข้อมูลในการแต่ง   เป็นส่วนสำคัญอย่างมาก  เนื่องจากการจะแต่งคำขวัญให้ตรงกับจุดมุงหมายแล้ว  ข้อมูลและขอบข่ายของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะต้องสะท้อนเนื้อความที่ต้องการสื่อสารได้ดี  มีคำที่แสดงถึงเรื่องที่ต้องการนำเสนอได้ชัดเจน

เช่น  การรณรงค์  เรื่อง  พิษภัยของยาเสพติด  ข้อมูลในการแต่งก็จะประกอบไปด้วย บุคคลที่เกี่ยวข้อง คือใครบ้าง  พิษของยาเสพติดมีอะไร  ยาเสพติดคืออะไร  รวมไปถึงข้อมูลสารพัดที่สามารถจะคัดสรรเพื่อแต่งคำขวัญได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย

ยกตัวอย่าง

“ยาเสพติดเป็นพิษต่อชาติ  เป็นภัยต่อสังคม”

ขยายข้อมูลออกมาโดยขยายความ  เช่น  ยาเสพติดเป็นพิษต่อชาติ   เนื่องจากประเทศที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติด  การค้ายาเสพติด  ในสายตาของชาวโลกและนานาประเทศ  บางครั้งอาจถูกกีดกันด้วยการตั้งกำแพงภาษี หรือการลดบทบาทความช่วยเหลือจากมิตรประเทศ

เป็นภัยต่อสังคม  เนื่องจากภัยที่เกิดจากยาเสพติดทำร้ายผู้ที่เกี่ยวข้อง  และก่อให้ภัยร้ายต่อสังคม  การจี้ปล้น  อาการคลุ้มคลั่งของผู้ที่ติดยา  เป็นต้น

 

ข้อมูลในการนำมาแต่งคำขวัญจึงต้องสะท้อนเนื้อหาได้ดี  จดจำได้ง่าย

********************************************************************

3.  วิธีการเรียบเรียงถ้อยความ   องค์ประกอบในส่วนสุดท้ายคือ  การนำข้อมูลที่ได้มาจับประเด็น  ชี้จุดสำคัญด้วยการใช้ถ้อยคำสั้น ๆ  หรือการใช้คำคล้องจองที่สะท้อนต่อเรื่องราวนั้น ๆ   เป็นส่วนสุดท้ายที่จะก่อเกิดคำขวัญ  ฉะนั้นในส่วนนี้จึงจะต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์  แยกแยะคำที่คิดว่าสำคัญ ๆ  มาจับประเด็นแล้วแต่ง

********************************************************************

 

 

 

หวังว่าช่องทางต่าง ๆ  ที่นิวแนวดอทเน็ตพัฒนาขึ้นจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อเยาวชนและผู้สนใจไม่มากก็น้อย

 

 

 

 

สามารถติดตามข่าวสาร  กิจกรรมต่าง ๆ ของนิวแนวดอทเน็ตได้ที่

https://th-th.facebook.com/newsguidance

 

หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมทางอีเมล์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

ผู้เรียบเรียง

ทีมงานนิวแนวดอทเน็ต  

วันที่โพส

 

9/11/2557