ความหมายของคำขวัญ

 

 

คำขวัญ

ความหมายของคำขวัญ  ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542  ได้อธิบาย ถ้อยคําที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือเพื่อให้เป็นสิริมงคล

เมื่อกล่าวถึง  คำขวัญ  จึงเป็นคำหรือข้อความที่สื่อความหมายในเรื่องนั้น ๆ  ได้ดี  โดยใช้ภาษาที่สั้นกระชับ  หรือมีสัมผัสคล้องจอง  เพื่อให้แง่คิดหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ หน่วยงาน  หรือรณรงค์ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือต่อส่วนรวม 

 

 

หวังว่าช่องทางต่าง ๆ  ที่นิวแนวดอทเน็ตพัฒนาขึ้นจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อผู้สนใจไม่มากก็น้อย

 

 

 

 

อ้างอิง

1.พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 

http://rirs3.royin.go.th

 

สามารถติดตามข่าวสาร  กิจกรรมต่าง ๆ ของนิวแนวดอทเน็ตได้ที่

https://th-th.facebook.com/newsguidance

 

หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมทางอีเมล์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้เรียบเรียง

ทีมงานนิวแนวดอทเน็ต  

 

วันที่โพส

 

9/11/2557