รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557

 

เข้าไปอ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต แม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2557 ระบบ โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ตามลิ้งค์นะครับ

 

http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=7488