สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา

 

รายละเอียดของสาขาวิชา

สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา  เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการศึกษา และการผลิตสื่อทางการเรียน ซึ่งเน้นให้นำความรู้ไปสร้างเครื่องมือสำหรับพัฒนาการเรียนการสอน และแนวคิดไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาระงาน สถาบันทางการศึกษาอย่างเหมาะสม

 

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา

1.  ชื่นชอบการบริหาร

2.  สนใจเรียนรู้ในสิ่งใหม่

3. ชื่นชอบงานประดิษฐ์

4.  ชอบการศึกษาค้นคว้า

5.  อื่น ๆ

 

แนวทางการศึกษาที่อาจเกี่ยวข้อง

1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสร้างสื่อทางการศึกษา

2.  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพสื่อทางการศึกษา

3.  ศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ

4.  อื่น ๆ

 

สถานศึกษาที่เปิดสอนสาขาที่เกี่ยวข้อง

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

4.  อื่น ๆ

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1.  หนังสือ

2.  สถาบันต่าง ๆ

3.  คู่มือหลักสูตรต่าง ๆ

4.  มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

5.  ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ

6.  วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

7.  ห้องสมุด

8.  อินเตอร์เน็ต

9.  เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com

10.  อื่น ๆ

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา เป็นสาขาที่ผลิตบุคลากร เพื่อนำความรู้ทางด้านการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปประยุกต์ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

 

 

เขียน วันที่ 19/05/2555

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู