พฤกษศาสตร์

 

 

 

พฤกษ  หมายถึง   ต้นไม้

ศาสตร์  หมายถึง  วิชา

พฤกษศาสตร์  หมายถึง วิชาว่าด้วยต้นไม้

 

พฤกษศาสตร์ (Botany)

มีความจำเป็นอย่างไรต่อเรา  จะกล่าวไปแล้ว  พฤกษศาสตร์  นั้นมีอยู่รอบ ๆ  ตัวเรา  ตั้งแต่มนุษย์มีวิวัฒนาการทางสติปัญญาที่สูงขึ้น  เราก็เริ่มใช้ประโยชน์จากต้นไม้  พืช  หญ้าต่าง ๆ  ทั้งการใช้ประโยชน์ในด้านการนำมาเป็นอาหาร  เป็นอุปกรณ์  นำมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัย  นำมาทำเป็นยารักษาโรค  เป็นอาวุธ  สกัดพิษสำหรับทำลายล้างซึ่งกันและกัน  ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับพฤกษศาสตร์ทั้งนั้น  นี้จึงเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้มากและขาดเสียไม่ได้ที่เราก็ควรรู้ไว้บ้าง  ไม่ว่าจะรู้มากหรือน้อยก็ควรรู้ เพราะมันคือสิ่งที่มีอยู่รอบ ๆตัวเรา  โดยเฉพาะนักเรียน  นักศึกษา  ความรู้ในเรื่องพฤกษศาสตร์ เป็นที่ไม่ควรมองข้าม

 

พฤกษศาสตร์  ในอดีต การศึกษาเรื่องพรรณไม้มีมานานแล้ว  ทั่วทุกมุมโลก  เช่น  อินเดีย  จีน  โรมัน และประเทศต่างๆ   ล้วนแล้วแต่มีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้  พรรณพืช  เพื่อใช้ประโยชน์

 

พฤกษศาสตร์  ในยุคปัจจุบัน  มีขอบเขตการเรียนรู้ที่ลึกขึ้น เช่น การศึกษาโครงสร้าง การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม โรค และคุณสมบัติทางเคมี  และอื่น ๆ  เพื่อประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน

เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพันธุศาสตร์  หรือชีวเคมี

เพื่อจำแนกหมวดหมู่

เพื่อการใช้ประโยชน์ในการสร้างยารักษาโรค

เพื่อการผลิตเป็นแห่งอาหาร

เพื่อการผลิตสำหรับกิจการปศุสัตว์

เพื่อการผลิตเป็นวัสดุสิ่งของ

 

การมีความรู้พื้นฐานในเรื่องพฤกษศาสตร์จึงมีความสำคัญต่อชีวิตรอบด้าน

 

 

 

ผู้เรียบเรียง

 

 

ทีมงานนิวแนว