การฟัง : แนวการเลือกรับฟังสิ่งต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์

 

 

การเป็นนักฟัง  เป็นสิ่งดี  แต่การฟังอย่างไรจะดีสำหรับตนเอง  คือ  ฟังแล้วเก็บไปพิจารณา จึงได้ชื่อว่าการฟังแล้วเกิดประโยชน์

*เรื่องที่ฟังหากเป็นประโยชน์ก็เก็บไปคิดไปขยายความ  นำไปประยุกต์

*เรื่องที่ฟังหากบันทอนความคิด  บันทอนความรู้สึก  การฟังนั้นควรให้เป็นการฟังที่ผ่านไปดั่งสายลม อย่าเก็บมาใส่ใจ

*เรื่องที่ฟังหากเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์  เลือกรับรู้รับฟังส่วนที่เป็นประโยชน์เล็ก ๆ น้อย ๆ

*เรื่องที่ฟังหากเป็นเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์  ฟังแล้วสร้างความความรู้สึกที่เลวร้าย  การฟังนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อจิตใจ  ทำให้จิตใจขุ่นมัว  การฟังนั้นควรหนีห่าง ไม่ควรรับฟังอีกต่อไป

 

การเป็นนักฟังที่ดี  เป็นนักฟังอย่างสร้างสรรค์ควรรับฟังด้วยวิจารณญาณ

 

เขียน 

วันที่ 29/01/2557

ผู้เขียน 

ทีมงานนิวแนว