แนะแนวการศึกษา ตอน การส่งเสริมการเขียน  “การฝึกเขียนบันทึกการเรียนรู้”

 

 

การฝึกเขียนการเรียนรู้กับสมุดบันทึก

การส่งเสริมการบันทึกการเรียนรู้  เป็นการปลูกฝังให้ความรักการแสวงหาความรู้  รักการอ่าน  รักการเขียน

เมื่อฝึกเขียนบ่อย ๆ จะเกิดความเคยชิน  ส่งผลให้เกิดความคิดดี ๆ ระหว่างเขียน

 

การฝึกเขียนบันทึกการเรียนรู้

1.ควรเริ่มจากเรื่องที่สนใจ  เรื่องรอบ ๆ ตัว นำมาจดบันทึกลงไป  แรก ๆ อาจจะเขียนไม่ค่อยเก่ง แต่ไม่ต้องกังวลเรื่องความถูกผิด  เขียนบ่อยๆ ก็จะเกิดความชำนาญไปเอง

2.เขียนเป็นประเด็นสำคัญ  ทำให้เราระลึกถึงเรื่องราวที่เรียนรู้นั้น ๆ ก็ได้

3.เมื่อเริ่มเขียนไประยะหนึ่งก็ควรเริ่มฝึกเขียนอธิบายรายละเอียดจากประเด็นสำคัญที่จด  เพื่อขยายความเวลากลับมาอ่าน จะช่วยให้เราเข้าใจเนื้อความที่จดบันทึกมากขึ้น 

4.แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมส่วนท้าย จะช่วยให้เราได้ฝึกความคิด เมื่อกลับมาอ่านจะช่วยให้เราทราบว่าช่วงนั้นกำลังคิดอะไรอยู่

5.บันทึกจนเป็นกิจวัตรประจำวัน การบันทึกการเรียนรู้ก็จะเป็นสมุดความรู้ของเราเอง ต่อไปก็จะก่อให้เกิดความรู้รอบตัวอย่างมหาศาล

 

 

 

ครั้งที่ 1  03/05/2557

 

ผู้เรียบเรียง

ทีมงานนิวแนว