สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

สาขาวิชาช่างเชื่อโลหะ เป็นสาขาวิชาที่ต้องอาศัยทักษะและความชำนาญการอย่างมาก อีกทั้งการฝึกฝนฝีมือเป็นสิ่งสำคัญของสาขาช่างเชื่อม งานเชื่อมโลหะมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคน ยกตัวอย่าง เช่น เก้าอี้ทำจากโลหะต้องอาศัยการเชื่อมโลหะให้เกิดเป็นรูปทรง โต๊ะ เตียง ตู้ ชั้นวางของ และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งอาคารที่อยู่อาศัยต่าง ๆ มีงานเชื่อมเข้ามาเกี่ยวข้องทุกอย่าง ถือว่าสาขาช่างเชื่อมเป็นสาขาที่มีตลาดแรงงานรองรับมากอีกสาขา

 

รายละเอียดของสาขาวิชา

สาขาช่างเชื่อมโลหะ คือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโลหะในลักษณะต่าง ๆ เช่น แบบแก๊ส แบบเส้นลวด และแบบอื่น ๆ เป็นต้น

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาช่างเชื่อมโลหะในสายอาชีพโดยทั่วไป จัดการศึกษาโดยเน้นภาคปฏิบัติและทฤษฎีควบคู่กันไป โดยให้ความสำคัญกับการฝึกทักษะด้านการเชื่อมโลหะและงานเชื่อมต่างเป็นสำคัญ

เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด สมัครงาน หรือประกอบอาชีพส่วนตัว แม้กระทั้งศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้

 

 

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา

1. ชื่นชอบงานเชื่อมโลหะและงานเชื่อมต่าง ๆ

2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

3. มีสายตาดี

4. มีความละเอียดรอบคอบ

5. มีความขยันหมั่นเพียร

6. มีความอดทนสูง

7. อื่น ๆ

 

แนวทางการศึกษาในระดับสูง

1. ปวช. สาขาช่างเชื่อมโลหะ

2. ปวส. สาขาช่างช่างเชื่อมโลหะ

3. ปริญญาตรี/ คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขางานเชื่อมโลหะ / สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ / ครุศาสตร์เกี่ยวกับการสอนสายอาชีพ และสายอื่น ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียน

4. ปริญญาโท

5. ปริญญาเอก

 

ลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. งานเชื่อมโลหะ

2. งานเชื่อมชนิดต่างๆ

3. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. งานเชื่อมโลหะ

2. พนักงานรัฐและเอกชน

3. เจ้าของกิจการงานเชื่อมต่าง ๆ

4. เจ้าของกิจการเครื่องใช้ต่าง ๆ

5. เจ้าของกิจการงานขึ้นโครง งานเชื่อมต่าง ๆ เช่น เชื่อมโครงรถ เชื่อมทำประตูบ้าน เชื่อมรั่วบ้าน เป็นต้น

6. พนักงานโรงงานผลิตรถยนต์

7. อื่นๆ

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1. วิทยาลัยเทคนิค

2. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

3. วิทยาลัยสารพัดช่าง

4. มหาวิทยาลัยราชมงคลต่าง ๆ

5. ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ

6. วิทยาลัยสายอาชีพเอกชน

7. ห้องสมุด

8. อินเตอร์เน็ต

9. เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com

10. อื่น ๆ

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากเว็บมาสเตอร์

สาขาวิชาช่างเชื่อม เป็นอีกสาขาวิชาที่น่าสนใจ เนื่องจากงานเชื่อมโลหะต่าง ๆ มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตทุกส่วน เช่น รถยนต์ มีโครงรถที่ต้องผ่านการเชื่อมโลหะต่าง ๆ ประกอบขึ้นเป็นรถ เครื่องใช้อำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาศัยงานเชื่อมโลหะเข้ามามีส่วนในการผลิต ช่างเชื่อมจึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก

การเลือกเรียนสาขาต่าง ๆ ควรศึกษาข้อมูลให้เยอะ ๆ

น้อง ๆ ที่สนใจเรียนสาขาช่างเชื่อมควรหาข้อมูลประกอบเพิ่มเติมด้วยนะครับ

 

 

เขียน วันที่ 02/03/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู