สาขาวิชาช่างคหกรรม

สาขาวิชาคหกรรม เป็นสาขาวิชาที่มีอาชีพรองรับมากมาย ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ใช้ทักษะสูง ผลตอบแทนที่ได้รับคุ้มค่าตามลักษณะของผลงาน ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพอิสระได้

 

รายละเอียดของสาขาวิชา

สาขาวิชาคหกรรม คือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทำอาหาร งานประดิษฐ์ งานฝีมือ งานบริการต่าง ๆ งานตกแต่งสถานที่ เป็นต้น

ลักษณะการจัดการเรียนรู้ ให้ความสำคัญกับการฝึกทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อสายอาชีพในลักษณะ และรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนความรู้ความชำนาญและมีทักษะมากขึ้นตามลำดับ

คหกรรมแบ่งเป็นสาขาย่อย ได้แก่ สาขาคหกรรมการบริการ สาขาคหกรรมการผลิต สาขางานธุรกิจคหกรรม สาขาคณะกรรมการอาหาร สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ

 

 

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา

1. มีความชื่นชอบวิชาช่างคหกรรม

2. มีใจรักงานบริการ

3. มีความประณีต

4. มีความละเอียดลออ

5. ใจเย็น และชอบงานประดิษฐ์ต่าง ๆ

6. มีความขยัน หมั่นเพียร

7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

8. อื่น ๆ

 

แนวทางการศึกษาในระดับสูง

1. ปวช. สาขาช่างคหกรรม

2. ปวส. สาขาช่างคหกรรม

3. ปริญญาตรี/ สาขาคหกรรมศาสตร์ / สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ / ครุศาสตร์เกี่ยวกับการสอนสายอาชีพ และสายอื่น ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียน

4. ปริญญาโท

5. ปริญญาเอก

 

ลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. งานประดิษฐ์ต่าง ๆ

2. งานจัดดอกไม้

3. งานบริการ

4. งานทำอาหาร ขนมต่าง ๆ

5. งานแกะสลักผลไม้

6. งานจัดโต๊ะ จัดสถานที่

7. งานเย็บปัก

8. อื่น ๆ

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. แม่ค้าขายอาหาร

2. แม่ค้าขายขนม

3. พนักงานในโรงแรม

4. แม่บ้าน

5. พนักงานบริการในโรงแรม

6. นักตกต่างสถานที่

7. เจ้าของธุรกิจรับจัดงาน

8. นักจัดดอกไม้

9. เซฟอาหารไทย เซฟอาหารต่างประเทศ

10. หัวหน้าแม่บ้าน

11. ช่างเย็บปัก ต่าง ๆ

12. พนักงานรัฐและเอกชน

13. ครูสอนคหกรรม

14. อื่น ๆ

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1. วิทยาลัยเทคนิค

2. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

3. วิทยาลัยสารพัดช่าง

4. มหาวิทยาลัยราชมงคลต่าง ๆ

5. ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ

6. วิทยาลัยสายอาชีพเอกชน

7. ห้องสมุด

8. อินเตอร์เน็ต

9. เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com

10. อื่น ๆ

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากเว็บมาสเตอร์

สาขาช่างคหกรรมเป็นสาขาที่น่าเรียนอีกสาขาของสายอาชีพ เนื่องจากสาขานี้ไม่ตกงานแน่นอน

เนื่องจากอาชีพคหกรรมเป็นอาชีพที่กว้าง ๆ และรายได้ดี ซึ่งผู้เรียนสาขาคหกรรมหากมีฝีมือดี รายได้เดือนหลายหมื่นบาท เช่น บายศรี 1 ชุด ราคาหลักพันถึงหมื่นขึ้นไป หากฝีมือดีและมีความคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นของที่ระลึกของชำร่วยต่าง ๆขาย สามารถเป็นเจ้าของกิจการได้

หรือสามารถเรียนในระดับสูงถึงปริญญาได้ เป็นครูเป็นอาจารย์ได้

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจวิชาคหกรรมลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วย เนื่องจากปัจจุบันสาขาคหกรรมแบ่งออกเป็นหลายสาขาย่อย ฉะนั้นเลือกตามความสนใจของเรานะครับ

 

เขียน วันที่ 02/03/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู