สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

สาขาก่อสร้าง เป็นสาขาวิชาที่น่าสนใจและได้รับความสนใจจากผู้สมัครเรียนสายอาชีพอีกสาขา เนื่องจากงานก่อสร้างสามารถสร้างรายได้คุ้มค่ากับแรงงาน การก่อสร้างมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งเป็นปัจจัย 4 ที่มนุษย์ทุกคนต้องการ คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหารายได้มาเพื่อเก็บออมซื้อบ้านซื้อรถ

บ้านคือสิ่งปลูกสร้างอีกประเภทที่ต้องอาศัยช่างก่อสร้างช่วยปลูกสร้างวางแผน กำหนดโครงสร้าง กำหนดแบบบ้าน และประเมินราคา อีกทั้งสาขาช่างก่อสร้างยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับพัฒนาการศึกษาระดับสูงขึ้นไปคือ การเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีค่าตอบแทนที่สูงขึ้นไปอีก จึงทำให้สาขาช่างก่อสร้างมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

 

รายละเอียดของสาขาวิชา

สาขาช่างก่อสร้าง คือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เช่น บ้าน อาคาร โรงงาน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ เป็นต้น

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาขาช่างก่อสร้างให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ งานไม้ งานปูน งานเขียนแบบ งานงานสำรวจ งานประเมินราคา ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สายอาชีพทุกสาขาให้ความสำคัญการการฝึกปฏิบัติจริงควบคู่กับทฤษฎี

 

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา

1. ชื่นชอบสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

2. ชอบการเรียนรู้ภาคปฏิบัติและทฤษฎี

3. มีความละเอียดรอบคอบ

4. ชอบการเขียนแบบ

5. ชอบการเรียนรู้นอกสถานที่

6. ชอบงานไม้

7. ชอบวิชาคณิตศาสตร์

8. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

9. อื่นๆ

 

แนวทางการศึกษาในระดับสูง

1. ปวช. สาขาช่างก่อสร้าง

2. ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง

3. ปริญญาตรี/ สาขาวิศวกรรมโยธา / คณะวิศวกรรมสาขาที่เกี่ยวข้อง / ครุศาสตร์เกี่ยวกับการสอนสายอาชีพ และสายอื่น ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียน

4. ปริญญาโท

5. ปริญญาเอก

 

ลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. งานก่อสร้าง

2. งานไม้

3. งานสำรวจ

4. งานประเมินราคาค่าก่อสร้าง

5. จัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง

6. อื่น ๆ

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. งานก่อสร้าง

2. ผู้ช่วยวิศวกร

3. พนักงานรัฐและพนักงานเอกชน

4. ผู้รับเหมาก่อสร้าง

5. เจ้าของกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

6. อื่น ๆ

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1. วิทยาลัยเทคนิค

2. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

3. วิทยาลัยสารพัดช่าง

4. มหาวิทยาลัยราชมงคลต่าง ๆ

5. ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ

6. วิทยาลัยสายอาชีพเอกชน

7. ห้องสมุด

8. อินเตอร์เน็ต

9. เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com

10. อื่น ๆ

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากเว็บมาสเตอร์

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง เป็นอีกสาขาวิชาที่น่าสนใจในการเลือกเรียนสายอาชีพ เนื่องจากโอกาสเจริญก้าวหน้ามีสูง สามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้โดยตรงจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น หรือคณะวิชาอื่น ๆ ที่เปิดรับสมัครทั่วไปได้ อีกทั้งสาขาวิชาช่างก่อสร้างเป็นสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการทางด้านการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ซึ่งมีความต้องการอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

น้อง ๆ ที่สนใจควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ

 

เขียน วันที่ 02/03/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู