Print
Category: แนะแนวการศึกษา
Hits: 19713

 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สาขาช่างกลโรงงาน อีกหนึ่งสาขาที่มีตลาดแรงงานรองรับ เนื่องจากช่างกลโรงงานเป็นสาขาที่มีความต้องการมาก โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นฐานผลิตสินค้าบริษัทต่าง ๆ จึงมีโรงงานมากมายเปิดตัวในประเทศไทย

ช่างผู้นำชาญการในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ช่างกล มีส่วนสำคัญในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรการผลิตต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน การเรียนสาขานี้จึงน่าสนใจอย่างมาก

 

รายละเอียดของสาขาวิชา

สาขาช่างกลโรงงาน คือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลภายในโรงงาน หรือเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่ อย่างเช่น เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ต่าง ๆ เป็นต้น

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาช่างกล ให้ความสำคัญการฝึกปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎี โดยเน้นการให้ความรู้และทักษะต่าง ๆ เช่น ความรู้พื้นฐานเรื่องโรงสร้างเครื่องยนต์กลไก ความรู้เรื่องระบบการทำงาน และการดูแลรักษา การซ่อมบำรุงต่าง ๆ เป็นต้น

 

 

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา

1. ชื่นชอบสาขาวิชาช่างกลโรงงาน

2. ชื่นชอบการเรียนรู้แบบปฏิบัติควบคู่ทฤษฎี

3. มีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์

4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

5. มีความละเอียดรอบคอบ

6. มีความอดทนและความพยายามสูง

7. อื่น ๆ

 

แนวทางการศึกษาในระดับสูง

1. ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน

2. ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน

3. ปริญญาตรี/ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิศวกรรมอุสาหการ / กลเกษตร / ครุศาสตร์เกี่ยวกับการสอนสายอาชีพ และสายอื่น ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียน

4. ปริญญาโท

5. ปริญญาเอก

 

ลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกลในโรงงาน

2. บำรุงรักษาเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ต่าง ๆ ในโรงงาน

3. ตรวจเช็คสภาพการทำงานของเครื่องกล

4. อื่นๆ

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกลในโรงงาน

2. ผู้ช่วยวิศวกร

3. เจ้าของกิจการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ และเครื่องกลต่าง ๆ

4. พนักงานรัฐและพนักงานเอกชน

5. เจ้าหน้าควบคุมการผลิต

6. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครื่องกลต่างๆ

7. ผู้ประกอบการ

8. อื่นๆ

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1. วิทยาลัยเทคนิค

2. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

3. วิทยาลัยสารพัดช่าง

4. มหาวิทยาลัยราชมงคลต่าง ๆ

5. ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ

6. วิทยาลัยสายอาชีพเอกชน

7. ห้องสมุด

8. อินเตอร์เน็ต

9. เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com

10. อื่น ๆ

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากเว็บมาสเตอร์

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เป็นสาขาที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานผลิต มีโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย โอกาสเข้าทำงานจึงสูงมาก การเรียนสาขาช่างกลสามารถต่อยอดความรู้ในระดับสูง คือการเรียนสาขาวิชาวิศวกรรม สามารถเป็นวิศวกรได้

ซึ่งการสอบเข้าเรียนสาขาวิศวกรรมมีโอกาสสูงกว่าผู้เรียนสายสามัญ

เนื่องจากสาขาช่างกลมีความรู้พื้นฐานทางช่างที่แน่นจึงสามารถนำความรู้ที่เรียนไปต่อยอดได้

และการสมัครเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไป

 

เขียน วันที่ 02/03/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู