Print
Category: แนะแนวการศึกษา
Hits: 29588

 

สาขาวิชาช่างยนต์

เป็นสาขาที่ได้รับความนิยมระดับต้น ๆ ของสายอาชีพ เนื่องจากมีโอกาสในการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา ซึ่งทุก ๆ วันนี้ แต่ละครอบครัวมีรถอย่างต่ำบ้านละ 1 คันขึ้นไป โดยส่วนใหญ่แล้วมีมากกว่า 1 คัน อีกทั้งการใช้รถมีระยะเวลาซ่อมบำรุงรักษาทุก ๆ รอบ เช่น 3 เดือนครั้ง หรือ 6 เดือนครั้ง หรือตามสภาพรถ โอกาสในความเจริญก้าวหน้าของช่างยนต์จึงมีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก และสามารถประกอบส่วนตัวได้

 

รายละเอียดของสาขาวิชา

ช่างยนต์ คือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในการเกษตร และอื่น ๆ

สาขาช่างยนต์มีการจัดการเรียนการสอนเน้นการฝึกทักษะ ประสบการณ์ และการทดลองสิ่งใหม่

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาขาช่างยนต์ เช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ต่าง ๆ การใช้อุปกรณ์ในงานช่าง วัสดุเชื้อเพลิง การถอดประกอบเครื่องยนต์ การคำนวณต่าง ๆ ที่จำเป็นต่องานช่าง วิชากลศาสตร์ วิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น

การเรียนสาขาช่างยนต์เป็นสาขาวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติกับทฤษฎีควบคู่กัน

และมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนและฝึกปฏิบัติตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์

 

 

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา

1. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

2. เป็นผู้ชื่นชอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ

3. เป็นผู้สนใจงานช่างยนต์ และสนใจเครื่องยนต์ต่าง ๆ

4. เป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ

5. เป็นผู้มีวินัยในการทำงาน

6. ชื่นชอบเทคโนโลยี

7. มีความสามารถขั้นพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์

8. มีความสามารถพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ

9. อื่นๆ

 

แนวทางการศึกษาในระดับสูง

1. ปวช. สาขาช่างยนต์

2. ปวส. สาขาช่างยนต์/เทคนิคยานยนต์

3. ปริญญาตรี/ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ / กลเกษตร / ครุศาสตร์เกี่ยวกับการสอนสายอาชีพ และสายอื่น ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียน

4. ปริญญาโท

5. ปริญญาเอก

 

ลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์

2. เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในรถหรือเครื่องยนต์

3. เคาะพ่นสี

4. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันต่าง ๆ

5. เช็คระบบวงจรรถ

6. ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ

7. แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับเครื่องยนต์

8. อื่น ๆ

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ช่างยนต์

2. พนักงานทั่วไป

3. พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ของภาครัฐและเอกชน

4. พนักงานขนส่งสินค้า

5. นายช่างศูนย์บริการ

6. เจ้าของกิจการคาร์แคร์

7. เจ้าของกิจการอู่รถ

8. เจ้าของกิจการเต้นท์รถ

9. เจ้าของกิจการจำหน่ายอะไหล่รถ

10. อื่น ๆ

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1. วิทยาลัยเทคนิค

2. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

3. วิทยาลัยสารพัดช่าง

4. มหาวิทยาลัยราชมงคลต่าง ๆ

5. ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ

6. วิทยาลัยสายอาชีพเอกชน

7. ห้องสมุด

8. อินเตอร์เน็ต

9. เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com

10. อื่น ๆ

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากเว็บมาสเตอร์

สำหรับการเลือกเรียนสายอาชีพสาขาช่างยนต์ ถือว่าเป็นอีกทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพราะทุกวันนี้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกวัน อัตราการใช้บริการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ ย่อมสูงตามไปด้วย ผู้จบสาขาช่างยนต์จึงมีโอกาสสร้างรายได้จากการขยายตัวและการใช้รถส่วนบุคคลทั่วไปได้ และมีโอกาสเป็นผู้ประกอบกิจการได้

การเลือกเรียนสาขาวิชาใดก็ตามควรเลือกตามความสนใจของผู้สมัครเรียน ไม่ควรเลือกตามเพื่อน หรือเลือกตามกระแส

ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมาก ๆ แล้วจึงตัดสินใจเรียนนะครับ

 

เขียน วันที่ 28/02/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู